NL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE / EXECUTIVE SEARCH Careerhouse, een label van House of Labour BV

Algemene Voorwaarden van Careerhouse, een merknaam van House of Labour BV, gevestigd te Amsterdam en tevens eigenaar en exploitant van recruitmentwebsite Careerhouse.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34167738. De Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

ALGEMEEN en DEFINITIES
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid House of Labour BV en een opdrachtgever, waarop House of Labour BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. House of Labour BV: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam Careerhouse.
b. Opdrachtgever: de organisatie die door House of Labour BV een kandidaat aangedragen krijgt.
Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
c. Opdracht: de Werving & Selectie opdracht waarbij House of Labour BV één of meerdere kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling).
d. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door House of Labour BV wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Artikel 1 Werving & selectie opdracht
De opdracht betreft een inspanningsovereenkomst tussen House of Labour BV en de opdrachtgever op grond waarvan House of Labour BV één of meer kandidaten voor een dienstbetrekking bij de opdrachtgever zal introduceren. Door aanvaarding van een opdracht neemt House of Labour BV een inspanningsverplichting aan. Het vinden van dé passende kandidaat is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in het betreffende segment van de arbeidsmarkt en kan niet worden gegarandeerd. Een aan House of Labour BV verstrekte opdracht tot werving en selectie van een of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij opdrachtgever bestaande of toekomstige vacature is altijd een maatwerktraject maar verloopt globaal als volgt:
- In overleg en in samenwerking met opdrachtgever wordt de functieomschrijving van de vacature vastgesteld, evenals een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functie-eisen)
- Het door House of Labour BV verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, zoals het opstellen van wervende online oproepen tot sollicitatie, het zoeken en benaderen van kandidaten uit de eigen database, het actief benaderen van kandidaten buiten de eigen database, het houden van interviews en o.g.v. geschiktheid en motivatie selecteren van kandidaten
- Het door House of Labour BV verzorgen van de voordracht aan opdrachtgever met een CV, motivatie, gespreksverslag en pasfoto van de kandidaat, zonodig met mondelinge toelichting
- Indien overeengekomen, het advies met betrekking tot een of meerdere kandidaten, gebaseerd op assessment(capaciteitentesten /persoonlijkheidsvragenlijsten/ oefeningen) De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door House of Labour BV is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever is gehouden aan House of Labour BV binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarover terugkoppeling te verstrekken.
De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
House of Labour BV zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoekplicht. House of Labour BV is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij House of Labour BV aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.

Artikel 2 Invulling opdracht zodra Arbeidsovereenkomst
Bij aanvang van de opdracht spant House of Labour BV zich in om een juiste en gekwalificeerde kandidaat voor de betreffende opdracht te vinden. De opdracht is afgerond wanneer opdrachtgever de door House of Labour BV aangedragen kandidaat geschikt vindt en een arbeidsovereenkomst met hem/haar aangaat, dit is het moment van de actuele plaatsing (en tevens het moment van facturering). Op het moment dat er plaatsing plaatsvindt is opdrachtgever plaatsingsfee verschuldigd ingevolge het bepaalde in artikel 5. Een kopie van de
door partijen getekende danwel te tekenen arbeidsovereenkomst danwel de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken, wordt per omgaande door opdrachtgever aan House of Labour BV verstrekt (per e-mail of post).

Artikel 3 Exclusiviteit
House of Labour BV geniet exclusiviteit voor de behandeling van vacatures, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Gedurende de exclusiviteitperiode zullen kandidaten uitsluitend via House of Labour BV worden voorgedragen. Kandidaten die rechtstreeks bij opdrachtgever solliciteren neemt House of Labour BV mee in de procedure.

Artikel 4 Adverteren en Arbeidsmarktcommunicatie:
Bij aanvang van de opdracht wordt een investering ten behoeve van de online vacature-uitingen separaat doorberekend. De doorberekende investering omvat de kosten van plaatsing op diverse jobboards en fee voor herschrijven, aanmaken meta-tags, lay-out en publicatie. Publicatie houdt in dat Careerhouse de vacature-uiting publiceert op een aantal jobboards. House of Labour BV stelt per
vacature een wervingsplan op maat op.House of Labour BV is vrij in de keuze van jobboards tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Honorarium: de Werving & Selectie-fee
De Werving & Selectie-fee wordt berekend op basis van het toekomstig bruto jaarsalaris van iedere geplaatste kandidaat. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door House of Labour BV aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen en is ook in geval van deeltijdfuncties en/of dienstverbanden korter dan één jaar gebaseerd op een
volledige werkweek en een volledig jaar. Onder emolumenten zijn mede begrepen: vakantietoeslag, een dertiende maand. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.

Artikel 6 Opzegging
In geval van voortijdige opzegging door opdrachtgever van de werving & selectie opdracht, is House of Labour BV gerechtigd tot het factureren van een eenmalige compensatie voor geleverde inspanning ten bedrage van € 3.000,=. Onder voortijdige opzegging wordt verstaan: het intrekken van de opdracht in algemene maar ook in geval van plaatsing van een interne of eigen kandidaat (met uitzondering van plaatsing door derden - wanneer er geen sprake is van exclusiviteit). Deze eenmalige compensatie van € 3.000,= zal daags na de opzegging bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Kandidaatsperiode
Indien de opdrachtgever een door House of Labour BV aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voordracht van de kandidaat door House of Labour BV aan de opdrachtgever alsnog een
arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee conform deze alg. voorwaarden.

Artikel 8 Nazorg en garantieregeling
Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal door House of Labour BV een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages: In de eerste, tweede en derde maand na indiensttreding 75%
In de vierde, vijfde en zesde maand na indiensttreding 50%. Indien de kandidaat gedurende deze garantieperiode van 6 maanden arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie.

Artikel 9 Non-wervingsbeding
House of Labour BV zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van iedere nieuwe of opvolgende wervingsovereenkomst, zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door aantoonbaar kenbaar te
maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 10 Betaling
Facturering vindt plaats daags na ondertekening van arbeidsovereenkomst. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever in verzuim en is House of Labour BV gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze dient door opdrachtgever te worden voldaan.

Artikel 11 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Algemene bepalingen van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene bepalingen van Opdrachtgever met uitsluiting van (een deel van) de algemene bepalingen van House of Labour BV op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheid
Opdrachten tot werving en selectie zijn inspanningsverplichtingen. Indien het gewenste resultaat - al dan niet gedeeltelijk - uitblijft, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met House of Labour BV na te komen. Opdrachtgever wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van House of Labour BV. Voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de normen van goed vakmanschap. House of Labour BV draagt kandidaten aan naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. House of Labour BV gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.House of Labour BV zal deze gegevens niet verifiëren, tenzij opdrachtgever daarom expliciet verzoekt danwel er gegronde redenen zijn om aan de juistheid ervan te twijfelen, in welk geval kan volstaan worden met signalering daarvan aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanbieding van een arbeidsovereenkomst aan een kandidaat. House of Labour BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daarbij inbegrepen gevolgschade – van de kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden. De opdrachtgever vrijwaart House of Labour BV tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden, alsmede op deze overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst (deze algemene voorwaarden) zullen, indien niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Onze klanten

Hogrefe Excerpta Medica BV Synco Biopartners Hemels Publishers STER SDU Uitgevers presspartners Van Gennep - MAC Gruner en Jahr Uitgevers Boom Uitgevers Amsterdam Sam-Media NRC Media ANWB Media Novius BV
© CareerHouse 2020 OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie